Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

Zveřejněno: 18. 3. 2019

Záměr prodeje části pozemku (503 kB)

Zveřejněno: 27. 2. 2019
Sejmuto: 18. 3. 2019

Záměr převodu pozemků (211 kB)

Zveřejněno: 27. 2. 2019
Sejmuto: 18. 3. 2019

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - změna (13 kB)

Pro Obec Vinařice, Základní školu a Mateřskou školu Vinařice vykonává pověřence pro ochranu osobních údajů:
Michal Hinda, tel: 734180507, e-mail: michal.hinda@sms-sluzby.cz
Zveřejněno: 12. 3. 2019

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2018" (796 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2018 - návrh (1218 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice 2018 (1276 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vinařice rok 2018 (387 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2018 (415 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Informace k finančním a účetním výkazům (152 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Rozvaha Obce Vinařice rok 2018 (844 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2018 (3300 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2018 (496 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Finanční vypořádání Obce Vinařice rok 2018 (184 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2018 (2337 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2018 (1653 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2018 (2131 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2018 (936 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty 2018 (1339 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 12. 2. 2019 (100 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

18. 3. 2019 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 26. 3. 2019 od 18,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Oznámení o svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

28. 1. 2019 (Všeobecné)

SVOZ ODPADU - UPOZORNĚNÍ - svoz nádob označených nálepkou z roku 2018 bude naposledy proveden tento týden ve dnech 31. ledna a 1. února 2019. Od příštího týdne nádoby, které nebudou označeny nálepkou roku 2019, nebudou vyvezeny.

30. 11. 2018 (Všeobecné)

Výběr poplatku za svoz odpadu dle OZV č. 1/2017 na rok 2019 bude zahájen 3. 12. 2018, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU, NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.