Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva obce Vinařice (94 kB)

Zveřejněno: 21. 1. 2020

I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2020 (1106 kB)

Zveřejněno: 20. 1. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s. (2035 kB)

Zveřejněno: 15. 1. 2020

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání (184 kB)

Zveřejněno: 19. 12. 2019
Sejmuto: 8. 1. 2020

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2018 (415 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Informace k finančním a účetním výkazům (152 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Rozvaha Obce Vinařice rok 2018 (844 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2018 (3300 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2018 (496 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Finanční vypořádání Obce Vinařice rok 2018 (184 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2018 (2337 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2018 (1653 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2018 (2131 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2018 (936 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Schválený rozpočtový výhled prací na roky 2018, 2019 (525 kB)

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty 2018 (1339 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2019

Schválený rozpočet obce Vinařice na rok 2019 (459 kB)

Zveřejněno: 30. 11. 2018

I. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (139 kB)

Zveřejněno: 15. 2. 2019

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (598 kB)

Zveřejněno: 2. 5. 2019

III. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2019 (485 kB)

Zveřejněno: 21. 5. 2019

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

21. 1. 2020 (Všeobecné)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VINAŘICE
se koná dne 29. 1. 2020 od 17,00 hodin v Obecním společenském domě. Program je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Vinařice v dokumentu Oznámení o svolání zasedání zastupitelstva obce Vinařice.

3. 12. 2019 (Všeobecné)

Výběr poplatku za psy dle OZV č. 3/2020 na rok 2020 bude zahájen 9. 12. 2019.
Upozorňujeme na změnu výše poplatku.
V rodinném domě za jednoho psa 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. V bytovém domě za jednoho psa 500,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,- Kč - pro osoby nad 65 let za jednoho psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 29. 2. 2020. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich část budou navýšeny o 50% z částky.

2. 12. 2019 (Všeobecné)

Výběr poplatku za svoz odpadu dle OZV č. 1/2020 na rok 2020 bude zahájen 9. 12. 2019, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU, NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.