Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vinařice - SK Vinařice, z.s. (673 kB)

Zveřejněno: 26. 2. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinařice za rok 2017 (2235 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Finanční vypořádání Obce Vinařice rok 2017 (166 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Výkaz zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2017 (489 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Příloha k výkazu zisku a ztráty Obce Vinařice rok 2017 (1151 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Výkaz plnění rozpočtu Obce Vinařice za rok 2017 (3440 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Rozvaha Obce Vinařice rok 2017 (835 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Informace k finančním a účetním výkazům (143 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Závěrečný účet Obce Vinařice za rok 2017 - návrh (1240 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Zpráva "Závěrečný účet hospodaření Obce Vinařice za rok 2017" (784 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Inventarizační zpráva Obce Vinařice za rok 2017 (395 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

Příloha k inventarizační zprávě Obce Vinařice za rok 2017 (381 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Rozvaha 2017 (1789 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Inventarizační zpráva za rok 2017 (944 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Výkaz zisku a ztráty rok 2017 (1640 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

ZŠ a MŠ Vinařice - Příloha 2017 (1844 kB)

Zveřejněno: 2. 3. 2018

II. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018 (200 kB)

zveřejněno: 27. 2. 2018

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (125 kB)

Zveřejněno: 6. 2. 2018

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 14. 2. 2018 (138 kB)
Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 18. 12. 2017 (139 kB)

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

20. 3. 2018 (Všeobecné)

ODEČTY STAVU ELEKTROMĚRŮ budou probíhat v obci v období 23. 3. - 5. 4. 2018. Upozornění se týká celé obce a všech distributorů elektrické energie.

4. 12. 2017 (Všeobecné)

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU ROK 2018
Výběr poplatku za svoz odpadu dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vinařice č. 1/2017 na rok 2018 bude zahájen 5. 12. 2017, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

13. 5. 2016 (Všeobecné)

OZNÁMENÍ MUDR. SVATAVY NOVÉ
Ordinace praktického lékaře ukončuje svou činnost dne 30. 6. 2016 bez náhrady dalším lékařem. Karty pacientů, které nebudou k tomuto datu vyzvednuty, budou uloženy u Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.