Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Nejnovější dokumenty

Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 19. 12. 2018 (93 kB)
Vydání změny č. 1 ÚP Vinařice - oznámení veřejnou vyhláškou (134 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres základního členění území (1046 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - hlavní výkres (1248 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - veřejně prospěšné stavby opatření a asanace (778 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Územní plán Vinařice úplné znění po vydání změny č. 1 (572 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Odůvodnění ÚP Vinařice, úplné znění po vydání změny č. 1 - koordinační výkres (1572 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

Opatření obecné povahy obce Vinařice č. 1/2018 - Změna č.1 kterou se mění ÚP Vinařice (1553 kB)

Zveřejněno: 19. 11. 2018

VII. rozpočtové opatření rozpočtu obce Vinařice 2018 (216 kB)

Zveřejněno: 20. 12. 2018

Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 Územního plánu Vinařice (318 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - odůvodnění změny (1018 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - návrh pro společné jednání (840 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 1 (784 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 2 (700 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres 3 (187 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (529 kB)

Vyvěšeno: 14. 8. 2017

Změna č. 1 ÚP Vinařice - koordinační výkres (6711 kB)

vyvěšeno: 14. 8. 2017

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vinařice (2219 kB)

26. 4. 2016

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Vinařice (657 kB)

12. 8. 2016

Oznámení o svolání zasedání ZO Vinařice (127 kB)

Zveřejněno: 11. 12. 2018

Zobrazit všechny dokumenty >>

Aktuality

30. 11. 2018 (Všeobecné)

Výběr poplatku za svoz odpadu dle OZV č. 1/2017 na rok 2019 bude zahájen 3. 12. 2018, výše poplatku zůstává nezměněna 600,- Kč na osobu popř. stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU, NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

26. 9. 2018 (Všeobecné)

Pro občany byl na úřední desce obce a na internetových stránkách obce Vinařice v dokumentu "Informace o účasti členů ZO na zasedáních a poradách" zveřejněn přehled účasti jednotlivých členů ZO Vinařice za volební období 2014 - 2018 na zasedáních a poradách zastupitelstva.

27. 4. 2018 (Všeobecné)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY MUDR. IVANY HRANOSTÝLOVÉ
od 1. 5. 2018 dochází ke změně ordinačních hodin v ordinaci Vinařice, I. ulice 731. Nové ordinační hodiny:
úterý: 13,00 - 17,.00 hodin, čtvrtek: 8,00 - 11,00 hodin.

25. 4. 2018 (Všeobecné)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DALŠÍ KONTEJNER NA BIOODPAD byl umístěn na parkovišti v Lesní ulici. Zároveň žádáme občany, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, na který je určen. Pokud by byl kontejner zneužíván k vyvážení jiného odpadu, např. papíru, komunálního, stavebního a směsného odpadu, bude jeho umístění zrušeno.

20. 11. 2017 (Všeobecné)

POŠTA VINAŘICE MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO 954 227 307

7. 9. 2017 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - POSLEDNÍ VÝZVA K NAPOJENÍ
Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Vinařice na povinnost napojení na vybudovanou a provozovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vinařice a to v souladu s § 3) odst. 8) zákona č. 274/2001 Sb.
Lhůta pro napojení nemovitosti je do 31. 12. 2017- po tomto termínu bude provedena revize stavu připojených nemovitostí a při neodůvodněném nenapojení na veřejnou kanalizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.

29. 6. 2017 (Všeobecné)

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA ÚZEMÍ OBCE VINAŘICE PO 22,00 HODINĚ. Na základě četných dotazů obyvatel k rušení nočního klidu po 22,00 hodině informujeme, že Obec Vinařice na základě zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, účinného od 1. 10.2016, nemá možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu, který je stanoven zákonem od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Obec Vinařice nemá vydánu obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která by povolovala akce trvající po 22,00 hodině.

10. 11. 2015 (Všeobecné)

PŘIPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Z NEMOVITOSTÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI JE MOŽNÉ OD 11. 11. 2015.
Žádáme občany, kteří se připojí na veřejnou kanalizaci, aby se do tří dnů dostavili na OÚ Vinařice k uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod. K uzavření této smlouvy je nutné přinést s sebou vyplněný Předávací protokol přípojky kanalizace o těsnosti kanalizace.

25. 6. 2015 (Všeobecné)

KANALIZACE VINAŘICE - FORMULÁŘE
K dispozici jsou již formuláře nutné k napojení nemovitosti na kanalizaci - jedná se o Metodické pokyny připojování nemovitosti na nově vybudovanou kanalizační síť a Předávací protokol přípojky kanalizace, protokol o těsnosti přípojky.
Formuláře je možné vytisknout ze stránek obce www.ouvinarice.cz (sekce Kanalizace Vinařice) nebo vyzvednout osobně přímo v kanceláři obecního úřadu.

20. 1. 2001 (Infoservis)

Informace pro občany části obce Vinařice Tuháň- Barré a Mayrau
Doklady potřebné k uzavření smlouvy o stočném :
- občanský průkaz, SIPO nebo číslo účtu, vyúčtování za vodu
Místní úřadovna Švermov - tel.: 312 273 352 pí M.Šalounová.