Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Poplatky

Ověřování podpisů a listin

1) Poplatek za ověření podpisu činí 30,- kč
2) Poplatek za ověření stránky činí 30,- kč

Komunální odpad

Poplatek za svoz odpadu je hrazen dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vinařice č. 1/2020 ze dne 25. 11. 2019.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 28. 2. popř. 29. 2. daného roku.

Platba za poplatek musí být na účet Obce Vinařice připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce, platbu v hotovosti lze uhradit nejpozději poslední den měsíce. Včas neodvedené poplatky, nebo jejich část budou navýšeny o 20 %.
NÁLEPKY NA SVOZ ODPADU JE NUTNÉ NALEPIT NA SVOZOVOU NÁDOBU – NA NÁLEPKY UMÍSTĚNÉ ZA OKNY BUDOV APOD. NEBUDE BRÁN SVOZOVOU FIRMOU ZŘETEL.

OZV č. 1/2020 ze dne 25. 11. 2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
prohlášení společného zástupce zde

Poplatky ze psů

Poplatek za psy je hrazen dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vinařice č. 3/2020 ze dne 25. 11 .2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději 28. 2. popř. 29. 2. daného roku. Včas neodvedené poplatky, nebo jejich část budou navýšeny o 50 %.
Platba za poplatek musí být na účet Obce Vinařice připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce, platbu v hotovosti lze uhradit nejpozději poslední den měsíce.

1) Poplatek ze psů držených v bytovém domě činí ročně na celém území obce :
  a) 500,- Kč za jednoho psa
  b) 700,- Kč za druhého a dalšího psa
  c) 200,- za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
  d) 300,- za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let


2) Poplatek ze psů chovaných v rodinném domě nebo jiném objektu činí na celém území obce ročně :
  a) 200,- Kč za jednoho psa
  b) 300,- Kč za každého dalšího psa

Vybírané dle vyhlášky OZV č. 3/2020 ze dne 25. 11. 2019 o místním poplatku ze psů.

přihláška k poplatku ze psů zde

Užívání veřejného prostranství:

Poplatek je hrazen dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vinařice č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 25. 11. 2019.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje10,-Kč
d) za provádění výkopových prací10,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení10,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení10.- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí15,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů10,- Kč
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa1 000,-Kč/rok
j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce10,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce10,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  10,- Kč

OZV č. 4/2020 ze dne 25. 11. 2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.