Oficiální stránky obce Vinařice, okres Kladno

Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhl. 97/1961, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, ve znění pozdějších předpisů) označen číslem popisným,evidenčním popř. orientačním a který je podle zákona č.50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

- předložit občanský průkaz u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu
- doložit vlastnictví domu nebo bytu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, popř. obytné místnosti tzn. například nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu apod. Pokud doklad nevlastní doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Za podání návrhu se hradí správní poplatek 100,- Kč za osobu.
Formulář stáhnete zde...

Důležitá informace k vítání občánků

Vzhledem k novým skutečnostem ve změně podmínek při získávání osobních informací, žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby bylo jejich dítě slavnostně uvítáno do života obce při obřadu „Vítání občánků“ a zapsáno do kroniky Obce Vinařice, aby tuto skutečnost oznámili Obecnímu úřadu Vinařice prostřednictvím formuláře, který obdrží přímo v kanceláři obecního úřadu, nebo jej lze stáhnout zde.
Po odeslání nebo odevzdání vyplněného souhlasu bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků obce.
Přihlášku stáhnete zde...